שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע 11.1
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן 72.43 תשואה על ההון העצמי -23.61
מכפיל הון 3.63 תשואה על הנכסים -17.1
מכפיל רווח נקי -15.36 יחס שוטף 2.61
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
סך מאזן 14.8 הכנסות 0
נכסים שוטפים 10.66 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.14 רווח תפעולי -2.5
הון עצמי 10.72 רווח לפני מס -2.53
התחייבות שוטפות 4.08 רווח נקי -2.53
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.76
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
תאריך שער % שינוי מחזור