שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע 11.1
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן 72.43 תשואה על ההון העצמי -863.78
מכפיל הון 3.92 תשואה על הנכסים -625.66
מכפיל רווח נקי -0.45 יחס שוטף 2.61
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
סך מאזן 14.8 הכנסות 0
נכסים שוטפים 10.66 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.14 רווח תפעולי -1.41
הון עצמי 10.72 רווח לפני מס -1.48
התחייבות שוטפות 4.08 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.5
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
תאריך שער % שינוי מחזור