שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן 31.77 תשואה על ההון העצמי
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים
מכפיל רווח נקי 0 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
יחס שוטף 1.04
סך מאזן 330.69 הכנסות
נכסים שוטפים 207.77 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 122.92 רווח תפעולי
הון עצמי 105.07 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 199.07 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 26.55 רווח למניה
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
יעקובי אמנון 0.66
וואיאיי גלובל ז 10.96
תאריך שער % שינוי מחזור