שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן 73.91 תשואה על ההון העצמי -21.13
מכפיל הון תשואה על הנכסים -15.61
מכפיל רווח נקי תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
יחס שוטף 3.35
סך מאזן 36.49 הכנסות 0
נכסים שוטפים 31.85 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.63 רווח תפעולי -3.31
הון עצמי 26.96 רווח לפני מס -3.56
התחייבות שוטפות 9.52 רווח נקי -3.56
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.81
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
תאריך שער % שינוי מחזור