שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11.1
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן 73.9 תשואה על ההון העצמי -21.15
מכפיל הון תשואה על הנכסים -15.63
מכפיל רווח נקי תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
יחס שוטף 3.35
סך מאזן 36.39 הכנסות 0
נכסים שוטפים 31.77 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.62 רווח תפעולי -3.31
הון עצמי 26.89 רווח לפני מס -3.56
התחייבות שוטפות 9.5 רווח נקי -3.56
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.81
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
תאריך שער % שינוי מחזור