שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
יומי ממוצע
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן 75.92 תשואה על ההון העצמי -13.3
מכפיל הון 1.49 תשואה על הנכסים -10.1
מכפיל רווח נקי -11.23 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
יחס שוטף 3.72
סך מאזן 38.17 הכנסות 0
נכסים שוטפים 34.18 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 3.99 רווח תפעולי -1.19
הון עצמי 28.98 רווח לפני מס -0.89
התחייבות שוטפות 9.19 רווח נקי -0.89
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.23
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
תאריך שער % שינוי מחזור