הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 4 5/8 03/18/20 47.34 14328.79
BKO 0 12/15/17 BUNDESSCHA 21.16 6404.73
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13.29 4022.83
OBL 0 1/2 10/13/17 BUNDES 11.33 3428.42
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN B 5.66 1714.34
מ.ק.מ 917 1.23 370.96 8170912|4