הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכגילון 59.99 5547.89 1145077|1
תכגליל5-2 30.01 2775.86 1145085|1
תכתלדיב 10 924.82 1145036|1