הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכגילון 60 5540.37 1145077|1
תכגליל5-2 30.01 2770.78 1145085|1
תכתלדיב 9.99 922.05 1145036|1