הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכגילון 49.95 2968.16 1145077|1
תכגליל5-2 30.02 1783.47 1145085|1
תכתא521 20.03 1190.2 1143718|1