הראל (4B) מניות

שער194.38
% שינוי0.50
נכון ל:29.07.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5107842

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם