התחברות

פסגות (0B) אג"ח לריבית עולה

שער99.26
% שינוי0.02
נכון ל:09/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125802

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה99.26
מחיר פדיון99.26
שינוי ב-%0.02
מועד עדכון אחרון09/16/2019
סטיית תקן5.69
שארפ-0.18

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןפסגות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0B
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ ללא מניות
צמוד מט״ח6.81
צמוד מדד18.56
צמוד שקל66.46
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.48
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/24/2019

אגח לריבית עולה – אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:‏ ‏(1)‏ מלוות ממשלתיים לא צמודים (מקמ).‏ ‏(2)‏ אגרות חוב לא צמודות, נקובות בשח, נושאות ריבית משתנה. ‏ ‏(3)‏ אגרות חוב נקובות בשח (הצמודות למדד המחירים לצרכן/למטח או שאינן צמודות כאמור) הנושאות ‏ריבית קבועה, שמשך החיים הממוצע שלהן הינו עד 3 שנים. ‏ החשיפה לאגח לריבית עולה לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

תוכן מקודם