הראל מחקה (4D) אינדקס China Online

שער52.13
% שינוי0.64
נכון ל:18.01.2022, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5132444

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 04/11/2021

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי ב100% מדד אינדקס China Online, המחושב בדולר של ארהב ומשיעור השינוי בשער החליפין של הדולר. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה , כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

הרכב הקרן

תוכן מקודם