תכלית TTF (4D) אינדקס חברות צריכה אסייתיות מנוטרלת דולר

שער90.38
% שינוי‎-2.00
נכון ל:18.01.2022, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5133723

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 20/07/2021

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. .

סיווגים

הרכב הקרן

תוכן מקודם