תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל

שער3,291.00
% שינוי‎-0.66
שינוי באג׳‎-21.86
נכון ל:20.01.2022, 17:26
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1143726

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 01/11/2018

  הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב אינדקס בנקים ישראל. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה לנכס המעקב בין היתר באמצעות ניירות הערך הכלולים בנכס המעקב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הקרן עשוי ליצור חשיפה לנכס המעקב (ו/או לנכסים המרכיבים את נכס המעקב) גם באמצעות מכשירי השקעה אחרים כדוגמת מוצרי מדדים (לרבות קרנות סל וקרנות מחקות) ו/או כל נכס אחר המותר להשקעה ובכפוף להוראות הדין לעניין זה. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ו/או לגופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה לרבות גופים פיננסים כשירים, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  תוכן מקודם