תכלית סל (40) משולבת מניות מקומיות חודשי

שער28,100.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:18.07.2024, 17:23
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1145069

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער אחרון28,100.00
  שינוי באגורות0.00
  שינוי ב-%0.00
  מועד עדכון אחרון18/07/2024
  נמוך יומי28,100.00
  גבוה יומי28,100.00
  מחזור0.00

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  חשיפה (הצמדה) למטבעללא חשיפה
  סוג תעודהמורכבת
  מנפיק התעודה
  תאריך הנפקה11/12/2018
  שם המדד הנעקבת"א 125
  נכס בסיס
  עמלת פדיון ויצירה0.10
  דמי נאמן0.02
  מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
  דמי ניהול0.00
  מטבע עיקרישקל
  דמי ניהול משתנים0.00
  דמי ניהול משתנים בפועל0.00

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 07/12/2018

  הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב 30% תא 125, 30% אינדקס בנקים ישראל, 30% תל דיב, 5% תא נדלן, 5% תא-SME60. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. מנהל הקרן ייצור חשיפה לנכס המעקב של הקרן באמצעות החזקת קרנות סל ו/או קרנות מחקות פתוחות אשר נכסי המעקב שלהן מרכיבים את נכס המעקב של קרן זו בהתאם למשקולות המדדים הרלוונטיים בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן יבצע איזון חודשי של נכסי הקרן לשם יצירת חשיפה לנכסי המעקב המשולבים בה, בהתאם למשקלם כפי שעולה מתיאור נכס המעקב שלה ביום חישוב המחירים האחרון של כל חודש קלנדארי. בנוסף, מנהל הקרן יבצע איזון מיידי ביום חישוב המחירים שלאחר קרות אחד משני אלה ובלבד שבמדד שבגינו יש לבצע איזון, ההפרש בין משקל המדד בנכס המעקב לבין משקלו כפי שנקבע במדיניות ההשקעות של הקרן, עולה על 1%: א. שיעור השינוי המצטבר באחד מהמדדים המרכיבים את נכס המעקב, ממועד האיזון או האיזון המיידי האחרון שבוצע בקרן ועד תום יום חישוב מחירים מסוים עולה על 10%. ב. שיעור השינוי במשקל מדד בנכס המעקב המעודכן בתום יום חישוב מחירים מסויים עולה על 10% ממשקלו כפי שנקבע במדיניות ההשקעות של הקרן. מנהל הקרן רשאי להחזיק בקרן, קרנות מוחזקות ו/או פקדונות ו/או מזומנים בלבד. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ו/או לגופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה לרבות גופים פיננסים כשירים, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן.

  Labels

  תוכן שיווקי