קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי

שער1,232.00
% שינוי‎-4.42
שינוי באג׳‎-56.97
נכון ל:11.08.2022, 17:24
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1147008

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 29/03/2020

  יעודה של הקרן הינו השגת תשואה חודשית בחשיפה הפוכה של פי 2 מהתשואה החודשית של נכס המעקב (וזאת לפני התחשבות בשכר מנהל ונאמן ובהוצאות נוספות שכרוכות ביצירת המינוף בקרן, ובכפוף למועדי האיזון כמפורט להלן). מנהל הקרן יפעל לכך כי ביום חישוב המחירים האחרון של כל חודש (להלן: מועד האיזון) היקף החשיפה של הקרן למדד הכלול בנכס המעקב יהיה 200%- (חשיפה הפוכה) מהשווי הנכסי של הקרן במועד האיזון. על המשקיע בקרנות ממונפות באיזון חודשי לקחת בחשבון כי, פרט למועד האיזון, השינוי בשווי הקרן (באחוזים) אינו ביחס ליניארי (כלומר אינו ביחס של 1:2) לשינוי במחיר נכס המעקב (פי 2), והוא מושפע מהמינוף שקיים בקרן במועד רכישת הקרן. לפרטים אודות ההשפעה המצטברת של המינוף ולדוגמא מספרית ראו בגורמי הסיכון להלן. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. שיעור החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מטבעות עשוי לעלות בערכו המוחלט על 50% משווי נכסי הקרן. הקרן תנוהל באופן המיועד להביא לכך ששיעור החשיפה שלה למטבע שבו נקוב נכס המעקב של הקרן יהיה 100%.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  NASDAQ 100 - NTR200.00
  דולר ארה"ב100.00

  Labels

  תוכן שיווקי