פסגות ETFי (6A) חסר ת"א 90 (1600)

שער498.40
% שינוי2.64
שינוי באג׳12.82
נכון ל:10/26/2020, 05:24 PM
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1149236

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 12/13/2018

  ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנמצאות במתאם שלילי לשיעור השינוי במדד תא-90. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. (א) הקרן היא קרן ממונפת. (ב) נכסי הקרן יושקעו בהתאם להוראות הדין החלות על קרן ממונפת, כפי שיהיו מעת לעת. כאשר ערך המדד יגיע לערך, בו היחס בין השינוי בו לבין תשואת הקרן, בערך מוחלט (להלן: יחס המינוף) הינו יחס המינוף שנקבע בהוראות הדין לגבי קרן מחקה חשיפה הפוכה (ערך המדד לאיזון), או יחס גבוה ממנו, יבצע מנהל הקרן איזון של נכסי הקרן באופן ששיעור המינוף של הקרן יעמוד על 1:1. מנהל הקרן ידווח על הגעת הקרן לערך המדד לאיזון, על איזון נכסי הקרן, על ערך המדד לאיזון החדש שנקבע לקרן ועל שינוי שם הקרן כתוצאה מכך, והכל בהתאם להוראות הדין. יצויין, כי נכון למועד עריכת דוח זה, נקבע בהוראות הדין לגבי קרן מחקה חשיפה הפוכה, כי יחס המינוף הינו: 1:4. (ערך המדד לאיזון בקרן, נכון למועד עריכת דוח זה בהתאם ליחס המינוף האמור הינו 1600.) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  ת"א 90100.00

  תוכן מקודם