תכלית סל (60) חסר ת"א 90 (3650.64)

שער460.50
% שינוי‎-0.54
שינוי באג׳‎-2.50
נכון ל:20.01.2022, 17:26
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1161033

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 11/11/2019

  הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. ויודגש, שיעודה של הקרן שהינה קרן חשיפה הפוכה, להשיג תשואה במתאם שלילי (100%-) לשיעורי השינוי במדד המרכיב את נכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה לנכס המעקב בעיקר באמצעות מכירות בחסר והשאלות של ניע המרכיבים את המדד הנכלל בנכס המעקב של הקרן. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ו/או לגופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה לרבות גופים פיננסים כשירים, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  תוכן מקודם