קסם ETF (60) חסר ת"א 90 (2321.8)

שער8,367.00
% שינוי2.41
שינוי באג׳196.90
נכון ל:14.09.2021, 17:25
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1161058

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 20/11/2019

  ניהול הקרן מיועד להשיג תשואה בחשיפה הפוכה לשינוי במחיר המדד הכלול בנכס המעקב, באופן שכל שינוי של נקודה במחיר נכס המעקב יגרום לשינוי בכיוון הופכי של 10 אגורות במחיר הקרן (כך עלייה של נקודה אחת במדד, תגרום לירידה של 10 אגורות במחיר הקרן, וירידה של נקודה אחת במדד תגרום לעלייה של 10 אגורות במחיר הקרן (וזאת לפני התחשבות בעמלות ניהול ונאמן ובהוצאות נוספות שכרוכות ביצירת המינוף בקרן). יודגש כי קרן חשיפה הפוכה אינה מבצעת פעולת איזון ולכן המינוף ישתנה מעת לעת. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן תבצע פעולות רק מול בנק בישראל או מחוץ לישראל, המנוי עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לעניין זה פעולות משמעותם הפקדת מזומנים, פקדונות, פעילות בנגזרים ו/או השאלת ניירות ערך חוץ. שיעור החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מטבעות עשוי לעלות בערכו המוחלט על 50% משווי נכסי הקרן. במקרה בו יגיע שער נעילת המדד הכלול בנכס המעקב של הקרן לשער הקבוע בשמה של הקרן, תפורק הקרן בהתאם לקבוע בהוראות הדין והנחיות הבורסה.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  ת"א 90100.00
  ת"א 90100.00

  תוכן מקודם