הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי

שער2,449.00
% שינוי1.83
שינוי באג׳44.01
נכון ל:05.12.2021, 13:34
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1167576

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 05/10/2020

  הקרן היא קרן ממונפת. נכסי הקרן יושקעו בהתאם להוראות הדין החלות על קרן ממונפת, כפי שיהיו מעת לעת. איזון חודשי - איזון שיעור החשיפה של הקרן למדד אחת לכל חודש ביום חישוב המחירים האחרון של החודש. איזון נוסף - איזון שיעור החשיפה של הקרן למדד ביום מסחר בחודש בו שיעור השינוי המצטבר ממועד האיזון האחרון עלה על השיעור שנקבע בהוראת רשות ניירות ערך בדבר קרנות שבמדיניות ההשקעות שלהן התחייבות לחשיפה גבוהה לנכסים ובדבר תדירות האיזון הנדרשת בקרנות מחקות, אם וככל שיהיה כזה, וזאת במועד שלא יהיה מאוחר מהמועד שנקבע לכך בהוראה האמורה. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות מחשיפה ה פוכה של פי 2 מהתשואה של מדד NASDAQ100 המחושב בדולר של ארהב, ומשיעור השינוי בשער החליפין של הדולר (דולר/שקל). המדד יאוזן באיזון חודשי ו/או בא יזון נוסף באופן שבכל מועד איזון כאמור היקף החשיפה של הקרן למדד יהיה (-200%) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (מובהר בזה, כי ביתר ימי המסחר בכל חודש, היקף החשיפה של הקרן למדד עשוי להיות שונה, וזאת בהתאם לשינויים שיחולו בשערי המדד). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו נכסים הצמודים לדולר ו/או נכסים הנקובים בדולר. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  תוכן מקודם