הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי

שער2,861.00
% שינוי4.76
שינוי באג׳130.00
נכון ל:04.10.2023, 14:24
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1167576

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער אחרון2,861.00
  שינוי באגורות130.00
  שינוי ב-%4.76
  מועד עדכון אחרון04/10/2023
  נמוך יומי2,856.00
  גבוה יומי2,899.00
  מחזור0.00

  מחזורים

  תשואות

  - פרסומת -

  מידע כללי

  חשיפה (הצמדה) למטבעעד 120 אחוזים
  סוג תעודהממונפת שורט
  מנפיק התעודה
  תאריך הנפקה12/10/2020
  שם המדד הנעקבNASDAQ 100 - NTR
  נכס בסיס
  עמלת פדיון ויצירה0.30
  דמי נאמן0.03
  מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
  דמי ניהול1.75
  מטבע עיקרישקל
  דמי ניהול משתנים0.00
  דמי ניהול משתנים בפועל0.00

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 05/10/2020

  הקרן היא קרן ממונפת. נכסי הקרן יושקעו בהתאם להוראות הדין החלות על קרן ממונפת, כפי שיהיו מעת לעת. איזון חודשי - איזון שיעור החשיפה של הקרן למדד אחת לכל חודש ביום חישוב המחירים האחרון של החודש. איזון נוסף - איזון שיעור החשיפה של הקרן למדד ביום מסחר בחודש בו שיעור השינוי המצטבר ממועד האיזון האחרון עלה על השיעור שנקבע בהוראת רשות ניירות ערך בדבר קרנות שבמדיניות ההשקעות שלהן התחייבות לחשיפה גבוהה לנכסים ובדבר תדירות האיזון הנדרשת בקרנות מחקות, אם וככל שיהיה כזה, וזאת במועד שלא יהיה מאוחר מהמועד שנקבע לכך בהוראה האמורה. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות מחשיפה ה פוכה של פי 2 מהתשואה של מדד NASDAQ100 המחושב בדולר של ארהב, ומשיעור השינוי בשער החליפין של הדולר (דולר/שקל). המדד יאוזן באיזון חודשי ו/או בא יזון נוסף באופן שבכל מועד איזון כאמור היקף החשיפה של הקרן למדד יהיה (-200%) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (מובהר בזה, כי ביתר ימי המסחר בכל חודש, היקף החשיפה של הקרן למדד עשוי להיות שונה, וזאת בהתאם לשינויים שיחולו בשערי המדד). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו נכסים הצמודים לדולר ו/או נכסים הנקובים בדולר. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  NASDAQ 100 - NTR200.00
  NASDAQ 100 - NTR200.00
  NASDAQ 100 - NTR200.00
  NASDAQ 100 - NTR200.00

  Labels

  תוכן שיווקי
  - פרסומת -
  - פרסומת -
  - פרסומת -
  - פרסומת -
  - פרסומת -