MTF סל (4A) אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל

סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1168723

  נתוני המסחר

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 24/09/2020

  ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוח זקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל100.00

  תוכן מקודם