MTF סל (Indxx Renewable Energy (4D

שער2,030.00
% שינוי1.96
שינוי באג׳39.02
נכון ל:14.10.2021, 17:24
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1169838

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 08/12/2020

  ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Indxx Renewable Energy Index, המחושב בדולר ארהב ומשיעור השינוי בשער החליפין של דולר של ארהב. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהייה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  Indxx Renewable Energy Index100.00

  תוכן מקודם