הראל סל (S&P Kensho Cleantech (4D

שער3,928.00
% שינוי1.87
שינוי באג׳72.11
נכון ל:02.02.2023, 17:24
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1171032

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 23/12/2020

  ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד S&P Kensho CleanTech ,המחושב בדולר של ארהב ומשיעור השינוי בשער החליפין של הדולר. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו נכסים הצמודים לדולר ו/או נכסים הנקובים בדולר. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  S&P Kensho CleanTech100.00

  Labels

  תוכן שיווקי