MTF סל (Bluestar Electric Vehicles Industry (4D

שער1,116.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:28.06.2022, 17:24
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1171545

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 03/03/2021

  ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן: 100% מדד Bluestar Electric Vehicles Industry Index, המחושב בדולר של ארהב ומשיעור השינוי בשער החליפין של דולר של ארהב. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהייה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  BlueStar Electric Vehicles Industry Index100.00

  Labels

  תוכן שיווקי