תכלית סל (6D) חסר NASDAQ 100 י(25187.984)

שער3,494.00
% שינוי‎-1.24
שינוי באג׳‎-43.87
נכון ל:26.05.2022, 17:25
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1174507

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  מידע כללי

  מדיניות התעודה

  תאריך שינוי מדיניות: 21/04/2021

  הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן NASDAQ100. ויודגש, שיעודה של הקרן שהינה קרן חשיפה הפוכה, להשיג תשואה במתאם שלילי (100%-) לשיעורי השינוי במדד המרכיב את נכס המעקב של הקרן. קרן תנוהל באופן המיועד להביא לכך ששיעור החשיפה שלה למטבע דולר ארהב יהיה 100%. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ו/או לגופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה לרבות גופים פיננסים כשירים, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן.

  חשיפת התעודה למדדים

  נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
  NASDAQ 100 - NTR100.00
  NASDAQ 100 - NTR100.00

  Labels

  תוכן שיווקי