אילים (0A) חסכון שקלי עד שנתיים

שער109.25
% שינוי-0.02
נכון ל:01/21/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5106802

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה109.25
מחיר פדיון109.25
שינוי ב-%-0.02
מועד עדכון אחרון01/21/2020
סטיית תקן0.34
שארפ0.03

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאילים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0A
תאריך הקמה01/21/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל90.03
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.29
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.20
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות בדירוג AA ומעלה ו/או לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו עי המדינה או בערבותה ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים בשח (להלן נכסים סולידיים שקליים). לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באגרות חוב שדורגו עי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה (או דירוג מקביל לו), שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות ו/או במזומנים. חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של הנכסים הסולידיים השקליים של הקרן, לא יעלה על שנתיים. משך החיים הממוצע של תיק כלל אגרות החוב של הקרן לא יעלה על שנתיים וחצי. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם