הראל (0D) כספית נקובה ב-$

שער110.94
% שינוי0.18
נכון ל:01/23/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5110341

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה110.94
מחיר פדיון110.94
שינוי ב-%0.18
מועד עדכון אחרון01/23/2020
סטיית תקן4.43
שארפ-0.94

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0D
תאריך הקמה01/23/2020
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדקרן כספית - כספית מט"חית - נקובת מט"ח
צמוד מט״ח100.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל40.82
דמי ניהול0.23
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.10
מטבע עיקרידולר

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 06/30/2018

נכסי הקרן יהיו רק נכסים שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בהם בקרן כספית בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים שיוחזקו בקרן כספית, לא יעלה, בכל עת, על 90 יום. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בדולר של ארהב (להלן: דולר) או צמודים לשער הדולר. הפקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בדולר, למעט פקדונות ומזומנים בשח בשעור שלא יעלה על השעור המרבי שניתן יהיה להחזיק בקרן כספית מטחית בהתאם להוראות רשות ניירות ערך. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ. חריגה מהשיעור האמור לתקופה מצטברת שאינה עולה על 10 ימים בשנת הכספים של הקרן לא תחשב כאי עמידה בהתחייבות האמורה. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעד הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות מכר חוזר. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלקרן כספית
סיווג ראשיכספית מט"חית
סיווג משנינקובת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם