התחברות

פסגות (OD) כספית נקובה $‏

שער107.53
% שינוי-0.18
נכון ל:09/12/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5110382

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה107.53
מחיר פדיון107.53
שינוי ב-%-0.18
מועד עדכון אחרון09/12/2019
סטיית תקן4.88
שארפ0.19

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןפסגות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0D
תאריך הקמה09/12/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדקרן כספית - כספית מט"חית - נקובת מט"ח
צמוד מט״ח99.81
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל63.97
דמי ניהול0.18
דמי נאמנות0.02
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.10
מטבע עיקרידולר

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 06/30/2018

נכסי הקרן יהיו רק נכסים שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בהם בקרן כספית. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים שיוחזקו בקרן כספית, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו צמודים לשער הדולר או נקובים בדולר. הפקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בדולר, למעט פקדונות ומזומנים בשח בשעור שלא יעלה על השעור המרבי שניתן יהיה להחזיק בקרן כספית מטחית בהתאם להוראות רשות ניירות ערך. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלקרן כספית
סיווג ראשיכספית מט"חית
סיווג משנינקובת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם