מגדל (1A) שקלית 1-2 שנים פלוס

שער111.20
% שינוי0.02
נכון ל:11/14/2019, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117908

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה111.20
מחיר פדיון111.20
שינוי ב-%0.02
מועד עדכון אחרון11/14/2019
סטיית תקן1.31
שארפ1.06

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה11/14/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי עד 10% מניות
צמוד מט״ח3.22
צמוד מדד0.55
צמוד שקל92.43
חשיפה למניות3.03
חשיפה למניות חו"ל3.04
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.59
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

החשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הדירוג הממוצע של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן לא יפחת מדירוג A, או דירוג מקביל לו. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב, המזומנים והפקדונות לזמן קצוב שיוחזקו בקרן לא יפחת מ-9 חודשים ולא יעלה על שנתיים וחצי. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים השקליים שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים. החשיפה למניות לא תעלה 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם