מגדל (1A) שקלית 1-2 שנים פלוס

שער110.25
% שינוי-0.19
נכון ל:09/24/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117908

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

החשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הדירוג הממוצע של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן לא יפחת מדירוג A, או דירוג מקביל לו. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב, המזומנים והפקדונות לזמן קצוב שיוחזקו בקרן לא יפחת מ-9 חודשים ולא יעלה על שנתיים וחצי. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים השקליים שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים. החשיפה למניות לא תעלה 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם