מיטב (00) כספית פיקדון נזיל

שער1,010.54
% שינוי0.00
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120944

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה1,010.54
מחיר פדיון1,010.54
שינוי ב-%0.00
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן0.04
שארפ2.26

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב תכלית
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדקרן כספית - כספית שקלית - כספית שקלית כללי
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל58.20
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.16
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.10
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/06/2018

כל נכסי הקרן יושקעו כמפורט להלן: 1. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה - דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך. 2. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ואם הוצאו שלא עי המדינה - דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה: א) הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות. ב) הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב כאמור בסעיף 1 לעיל. 3. מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על 13 חודשים. 4. תעודות חוב שאינן צמודות, ודרגתן A-1 (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיימים בהן התנאים המפורטים בתקנה 2א(א)(4) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנה-1994. 5. פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בשח ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפיקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. שווי פיקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים. כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בשח והפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בשח בלבד. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. החשיפה להשקעות לריבית עולה לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השקעות לריבית עולה- נכסים שעליה בשיעור ריבית בנק ישראל ו/או צפי לעליה בשיעור ריבית בנק ישראל לא יגרמו לירידת שווים ו/או עשויים לגרום לעלית שווים (פיקדונות, תעודות פיקדון בריבית משתנה, ניע מסחריים בריבית משתנה ואגרות חוב בריבית משתנה).

סיווגים

סיווג עלקרן כספית
סיווג ראשיכספית שקלית
סיווג משניכספית שקלית כללי
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

תוכן מקודם