מיטב (4B) חו"ל עד 30% מט"ח

שער145.83
% שינוי0.44
נכון ל:10/22/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121736

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 07/09/2018

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחול. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן לפעול לצמצום החשיפה למטח על מנת להקטין את השפעת שערי המטח על מחירי היחידה והפדיון של יחידות הקרן, הכל בכפוף להוראות כל דין, כך שהחשיפה המרבית של הקרן למטח, בערכה המוחלט, לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

תוכן מקודם