MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4D

שער172.62
% שינוי2.69
נכון ל:06.06.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121843

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה172.62
מחיר פדיון172.62
שינוי ב-%2.69
מועד עדכון אחרון06/06/2024
סטיית תקן12.76
שארפ1.24

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה06/06/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל-מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח - אירופה כללי
צמוד מט״ח100.27
צמוד מדד0.00
צמוד שקל93.42
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל99.97
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.25
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

החשיפה למניות לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואה המורכבת משיעור השינוי במדד Stoxx Europe 600, המחושב באירו, ומשיעור השינוי בשער החליפין היציג של האירו (אירו/שקל). החשיפה למדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והיא תתבצע בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות בחוזים עתידיים הנסחרים בחול, שנכס הבסיס שלהם הינו מדד Stoxx Europe 600. החשיפה למניות לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והיא תתבצע בעיקר באמצעות החזקה של אגרות חוב הנסחרות בארץ ו/או בחול הצמודות למטבע חוץ ו/או הנקובות במטבע חוץ ובאמצעות החזקת מזומנים ופקדונות לזמן קצוב במטבע חוץ. ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון ‏האשראי הראשונה לא תעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.‏ לא תהייה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח
סיווג משניאירופה- כללי
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
מקמ 101147.73
מקמ 51226.73
מקמ 122119.09
מקמ 2126.44

Labels

תוכן שיווקי