MTF מחקה (S&P/ASX 200 (4D

שער106.26
% שינוי0.32
נכון ל:11/13/2019, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5124128

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה106.26
מחיר פדיון106.26
שינוי ב-%0.32
מועד עדכון אחרון11/13/2019
סטיית תקן13.57
שארפ0.63

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה11/13/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי חשופת מט"ח - חו"ל גיאוגרפי אחר אוסטרליה S&P/ASX 200
צמוד מט״ח100.09
צמוד מדד0.00
צמוד שקל77.44
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל113.75
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.40
דמי נאמנות0.02
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/16/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואה המורכבת משיעור השינוי במדד S&P/ASX 200, המחושב בדולר אוסטרלי, ומשיעור השינוי בשער החליפין היציג של דולר אוסטרלי (דולר אוסטרלי/שקל). החשיפה למדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והיא תתבצע בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות בחוזים עתידיים הנסחרים בחול, שנכס הבסיס שלהם הינו מדד S&P/ASX 200. החשיפה למניות לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והיא תתבצע בעיקר באמצעות החזקה של אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת אוסטרליה הנסחרות בחול הנקובות בדולר אוסטרלי, באמצעות החזקת תעודות פיקדון הצמודות לדולר אוסטרלי ובאמצעות החזקת מזומנים ופקדונות לזמן קצוב בדולר אוסטרלי. ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהייה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משניחו"ל גיאוגרפי אחר- אוסטרליה- S&P/ASX 200
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
מקמ 101945.84
מקמ 81922.40
מקמ 91922.29
מקמ 11199.48

תוכן מקודם