MTF מחקה (S&P/ASX 200 (4D

שער107.28
% שינוי-0.54
נכון ל:12/02/2020, 02:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5124128

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/16/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואה המורכבת משיעור השינוי במדד S&P/ASX 200, המחושב בדולר אוסטרלי, ומשיעור השינוי בשער החליפין היציג של דולר אוסטרלי (דולר אוסטרלי/שקל). החשיפה למדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והיא תתבצע בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות בחוזים עתידיים הנסחרים בחול, שנכס הבסיס שלהם הינו מדד S&P/ASX 200. החשיפה למניות לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והיא תתבצע בעיקר באמצעות החזקה של אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת אוסטרליה הנסחרות בחול הנקובות בדולר אוסטרלי, באמצעות החזקת תעודות פיקדון הצמודות לדולר אוסטרלי ובאמצעות החזקת מזומנים ופקדונות לזמן קצוב בדולר אוסטרלי. ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהייה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.

סיווגים

תוכן מקודם