קסם S&P Financial (4D) KTF

שער134.92
% שינוי‎-0.57
נכון ל:01.12.2021, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125604

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 30/11/2018

שיעור החשיפה בקרן למניות הנכללות במדד S&P Financials Select Sector לא יפחת מ 75%. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד S&P Financials Select Sector. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולא יפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה בערכו המוחלט על 30%. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

תוכן מקודם