MTF מחקה (Indxx Global Aerospace & Defense (4D

שער99.17
% שינוי3.46
נכון ל:03/01/2021, 02:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125752

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/16/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואה המורכבת משיעור השינוי במדד Indxx Global Aerospace & Defense Index, המחושב בדולר, ומשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר (דולר/שקל). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה לנכסים שאינם במתאם מלא עם נכס המעקב לא תעלה על הגבוה מבין אלו: (א) השיעורים הקבועים בהוראת ניהול השקעות בקרן מחקה. (ב) שיעור של 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בתוספת מכפלת שיעור עודף היצירות/עודף הפדיונות, לפי הענין, במשקלן בנכס המעקב של המניות הנסחרות במדינות ששעת סיום המסחר בהן מקדים את סיום המסחר בישראל בארבע שעות לפחות. החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהייה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם