MTF מחקה (Indxx Global Aerospace & Defense (4D

שער118.04
% שינוי-0.26
נכון ל:11/13/2019, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125752

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה118.04
מחיר פדיון118.04
שינוי ב-%-0.26
מועד עדכון אחרון11/13/2019
סטיית תקן14.91
שארפ0.71

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה11/13/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל חשופת מט"ח - ענפים אחרים
צמוד מט״ח98.14
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות1.76
חשיפה למניות חו"ל99.02
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.80
דמי נאמנות0.02
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/16/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואה המורכבת משיעור השינוי במדד Indxx Global Aerospace & Defense Index, המחושב בדולר, ומשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר (דולר/שקל). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה לנכסים שאינם במתאם מלא עם נכס המעקב לא תעלה על הגבוה מבין אלו: (א) השיעורים הקבועים בהוראת ניהול השקעות בקרן מחקה. (ב) שיעור של 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בתוספת מכפלת שיעור עודף היצירות/עודף הפדיונות, לפי הענין, במשקלן בנכס המעקב של המניות הנסחרות במדינות ששעת סיום המסחר בהן מקדים את סיום המסחר בישראל בארבע שעות לפחות. החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהייה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משניענפים אחרים
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם