מגדל (6F) נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת

שער810.95
% שינוי0.93
נכון ל:28.07.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126438

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/08/2014

הקרן היא קרן ממונפת. נכסי הקרן יושקעו בהתאם להוראות הדין החלות על קרן ממונפת, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה לניירות ערך הנסחרים בנאסדק לא תפחת מ 180% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 220% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן לא יקנה, לא ימכור ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים, למעט אופציות וחוזים עתידיים שנכס הבסיס שלהם הינו ניע הנסחרים בנאסדק. מנהל הקרן לא יבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר, למעט עסקות מכירה בחסר של ניע הנסחרים בנאסדק. מנהל הקרן לא יבצע בעבור הקרן עסקות השאלה של ניע לצורך עסקת מכירה בחסר, למעט עסקות השאלה של ניע הנסחרים בנאסדק לצורך עסקת מכירה בחסר. מנהל הקרן לא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר. החשיפה למניות לא תפחת מ 180% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 250% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תוגבל החשיפה למטבע חוץ. לא תוגבל החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

תוכן מקודם