MTF מחקה (Bluestar Robotics (4D מנוטרלת דולר

שער170.54
% שינוי0.44
נכון ל:14.09.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127162

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 30/06/2020

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד Bluestar Robotics Index, המחושב בדולר ארהב, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של דולר ארהב (דולר ארהב/שקל). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה לנכסים שאינם במתאם מלא עם נכס המעקב לא תעלה על הגבוה מבין אלו: (א) השיעורים הקבועים בהוראת ניהול השקעות בקרן מחקה. (ב) שיעור של 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בתוספת מכפלת שיעור עודף היצירות/עודף הפדיונות, לפי הענין, במשקלן בנכס המעקב של המניות הנסחרות במדינות ששעת סיום המסחר בהן מקדים את סיום המסחר בישראל בארבע שעות לפחות. החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למטח המירבי בקרן, בהתאם לפרופיל החשיפה שלה שייכלל בשמה, ישתנה ל-120% (בערך מוחלט). בשל העובדה שהמדד מחושב בדולר ארהב ונכללות בו מניות הנסחרות במטבעות שונים (דולר ארהב, אירו, שקל, פאונד, דולר אוסטרלי, דולר קנדי, יין יפני ופרנק שויצרי), הרי שהקרן תהייה מושפעת משיעורי השינוי בשערי החליפין של המטבעות: אירו, פאונד, דולר אוסטרלי, דולר קנדי, יין יפני ופרנק שויצרי, אל מול שיעור השינוי בשער החליפין של דולר ארהב. לא תהייה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם