תכלית S&P Utilities (4A) TTF מנוטרלת מט"ח

שער132.02
% שינוי‎-0.71
נכון ל:28.07.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127287

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 23/11/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד S&P Utilities Select Sector. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד S&P Utilities Select Sector המחושב בדולר, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

תוכן מקודם