MTF מחקה (Indxx US Cloud Computing (4A מנוטרלת מט"ח

שער220.79
% שינוי‎-5.25
נכון ל:01.12.2021, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127592

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 23/11/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד Indxx USA Cloud Computing Index. החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 110% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ תנוטרל בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים הנסחרים (בארץ ובחול וביצוע עסקאות ספוט, כך שהחשיפה האמורה לא תפחת מ- (-10%) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם