MTF מחקה (Bluestar China Internet Software (4D

שער242.99
% שינוי4.45
נכון ל:03/01/2021, 02:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128459

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/06/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Bluestar China Internet Software Index, המחושב בדולר ארהב ומשיעור השינוי בשער החליפין היציג של דולר ארהב (דולר ארהב/שקל). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. החשיפה לנכסים שאינם במתאם מלא עם נכס המעקב לא תעלה על הגבוה מבין אלו: א - שיעור של 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בתוספת מכפלת שיעור עודף היצירות/עודף הפדיונות, לפי הענין, במשקלם בנכס המעקב של ניירות הערך הנסחרים במדינות ששעת סיום המסחר בהן מקדים את סיום המסחר בישראל בארבע שעות לפחות. (ב) שיעור הסל המינימלי כהגדרתו להלן, מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם