S&P Financial (4D) PTF

שער120.90
% שינוי‎-0.58
נכון ל:01.12.2021, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129242

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 22/05/2019

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה של הקרן - השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו של מדד S&P Financial Select Sector- NTR ומשיעור השינוי בשער החליפין של דולר ארהב (דולר ארהב/שקל). מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם