MTF מחקה (Indxx Renewable Energy (4D מנוטרלת דולר

שער215.55
% שינוי2.38
נכון ל:12.10.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130745

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 09/03/2020

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Indxx Renewable Energy Index, המחושב בדולר ארהב, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין של דולר ארהב (דולר ארהב/שקל). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. מנהל הקרן יפעל לנטרול של החשיפה לדולר ארהב בקרן אל מול השקל, אשר תשמש לצרכים תפעוליים בלבד, ובכל מקרה חשיפה כאמור לא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו ב קרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם