הראל (4D) מניות טכנולוגיה עולמית

שער99.40
% שינוי‎-3.25
נכון ל:01.12.2021, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130794

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 30/09/2021

החשיפה למניות הנכללות במדדי מניות חול (מדדי מניות הנסחרות בחול) לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מאחר ולצורך הפעילות בקרן באמצעות אופציות ו/או חוזים עתידיים כאמור לעיל, אין צורך לרכוש את המניות המהוות את נכסי הבסיס שלהם, נותרים מזומנים בקרן. מנהל הקרן יעשה שימוש במזומנים האמורים, בין היתר, לצורך יצירת חשיפה בקרן לאגרות חוב. כתוצאה מכך הקרן תהיה חשופה הן למניות הנכללות במדדי מניות חול והן לאגרות חוב, וזאת באופן שהחשיפה הכוללת למניות הנכללות במדדי מניות חול ואגרות חוב ביחד עשויה לעלות על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יצוין, כי חשיפת הקרן לאגרות חוב תעשה, בין היתר, באמצעות חשיפה של הקרן לאגרות חוב ואגרות חוב בעלות משך חיים ממוצע שלא יפחת קונצרניות, לרבות אגח שאינן בדירוג השקעה משנתיים. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 45% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (45%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם