קסם Indxx Climate Change Solutions (4D) KTF

שער204.41
% שינוי2.37
נכון ל:03/01/2021, 02:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130869

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 03/04/2020

יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

תוכן מקודם