MTF מחקה (Bluestar Solar Energy Industry (4D מנוטרלת דולר

שער196.60
% שינוי‎-1.82
נכון ל:30.11.2021, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130976

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/08/2020

(1) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Bluestar Solar Energy Industry Index, שפרטים אודותיו מובאים להלן בסעיף: נכס המעקב של הקרן, המחושב בדולר ארהב, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין של דולר ארהב. (2) מנהל הקרן יפעל לנטרול של החשיפה לדולר ארהב בקרן אל מול השקל, אשר תשמש לצרכים תפעוליים בלבד, ובכל מקרה חשיפה כאמור לא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (3) לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. (4) הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.

סיווגים

הרכב הקרן

תוכן מקודם