MTF מחקה (Bluestar Solar Energy Industry (4D מנוטרלת דולר

שער207.56
% שינוי1.05
נכון ל:03/01/2021, 02:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130976

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/11/2020

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Bluestar Solar Energy Industry Index המחושב בדולר ארהב, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין של דולר ארהב (דולר ארהב/שקל). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. מנהל הקרן יפעל לנטרול של החשיפה לדולר ארהב בקרן אל מול השקל, אשר תשמש לצרכים תפעוליים בלבד, ובכל מקרה חשיפה כאמור לא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנ קי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולסיכון אשראי של תאגידים ב נקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם