קסם KTF (4D) ISE Cyber Security מנוטרלת דולר

שער131.11
% שינוי0.40
נכון ל:10.06.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131941

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 19/10/2020

יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. מנהל הקרן יפעל לנטרול מלא של החשיפה לדולר ארהב בקרן אל מול השקל, כך שחשיפה כאמור לא תעלה בערך מוחלט על 10% מהשווי נכסי הקרן, ובכל מקרה החשיפה למטבעות שאינם דולר לא תעלה בערך מוחלט על 120% משווי נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של גוף המנוי עם קבוצת הסיכון האשראי השניה לא תעלה על 10% משווי נכסי הקרן וחשיפת סיכון האשראי הכוללת של הקרן לגופים מקבוצת סיכון אשראי שניה לא תעלה על 20% משווי נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מטבעות עשוי לעלות בערכו המוחלט על 50% משווי נכסי הקרן.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם