מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי

שער124.26
% שינוי‎-6.66
נכון ל:01.12.2021, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5132220

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/12/2020

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן - אינדקס סייבר למחשוב ענן (100%). מנהל הקרן ינהל את הקרן בהתאם לדרישות הוראות רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת על ידי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראות כאמור. הקרן תיצור חשיפה לגופים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ו/או גופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לרבות גופים פיננסיים כשירים, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של גוף מסוים הנמנה עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן וששיעור החשיפה הכולל של הקרן לסיכון אשראי של גופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לא יעלה על 20% משווי נכסי הקרן.

סיווגים

הרכב הקרן

תוכן מקודם