מגדל (Buy Side (4D חו"ל אנרגיה מתחדשת

שער100.74
% שינוי2.44
נכון ל:13.10.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5132238

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה למניות Buy Side אנרגיה מתחדשת הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות Buy Side אנרגיה מתחדשת - מניות הנסחרות, אשר אושרו להחזקה או לרכישה על ידי מחלקת מחקר ואנליזה Buy Side של מגדל שוקי הון (1965) בעמ, המסווגות בתחום החשמל המתחדש (Renewable Electricity) על פי הסיווג הבינלאומי בשיטת ה - Global Industry Classification Standard ו/ או בתחום האנרגיה המתחדשת (Renewable Energy) על פי הסיווג הבינלאומי בשיטת ה - Bloomberg Industry Classification Systems. המונח אנרגיה מתחדשת מתייחס לחברות המתמחות בהפקת אנרגיה שמקורה בתהליכים טבעיים מתמשכים, שאינם מתכלים כתוצאה מרתימת האנרגיה האצורה בהם. מקורות אנרגיה מתחדשים מבוססות על אנרגיית מים, אנרגיית רוח, אנרגיה סולארית, הפקת אנרגיה מתהליכים ביולוגים, אנרגיה גאותרמית שמקורה במאגר החום הפנימי של כדור הארץ ואנרגיית גאות ושפל כתוצאה מכוחות המשיכה של הירח והשמש, והם נבדלים ממקורות אנרגיה כגון דלק מאובנים (נפט, פחם וגז טבעי), שהשימוש בהם כרוך בהקטנה משמעותית של מאגר האנרגיה הזמינה האצורה בהם. החשיפה למניות לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן: 100% מדד Indxx Renewable Energy Index, המחושב בדולר ארהב.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם