MTF מחקה (4A) אינדקס Shopping Centers REIT מנוטרלת מט"ח

שער131.56
% שינוי‎-2.22
נכון ל:22.07.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5132352

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 06/01/2021

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן: 100% מדד Index Shopping Centers REIT,המחושב בדולר של ארהב, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין של דולר של ארהב. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. מנהל הקרן יפעל לנטרול של החשיפה למטבע חוץ בקרן, אשר תשמש לצרכים תפעוליים בלבד, ובכל מקרה חשיפה כאמור לא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם