S&P Kensho Cleantech (4D) PTF

שער91.16
% שינוי2.74
נכון ל:20.10.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5132501

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 28/12/2020

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן: 100% מדד S&P Kensho Cleantech, המחושב בדולר ארהב ומשיעור השינוי בשער החליפין של הדולר. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול ש עלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם