מור מחקה (4D) אינדקס סין אנרגיה ירוקה מנוטרלת דולר

שער103.16
% שינוי1.25
נכון ל:24.05.2022, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5133558

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 22/06/2021

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן אינדקס סין אנרגיה ירוקה. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. מנהל הקרן יפעל לנטרול החשיפה לדולר בקרן, ובכל מקרה חשיפה כאמור לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לגופים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ו/או גופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה לרבות גופים פיננסיים כשירים, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של גוף מסוים הנמנה עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן וששיעור החשיפה הכולל של הקרן לסיכון אשראי של גופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לא יעלה על 20% משווי נכסי הקרן.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

Labels

תוכן שיווקי