מגדל (4B) מניות צמיחה

שער127.77
% שינוי0.31
נכון ל:15.07.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5136338

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה127.77
מחיר פדיון127.77
שינוי ב-%0.31
מועד עדכון אחרון15/07/2024
סטיית תקן15.07
שארפ0.67

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה15/07/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי שווי שוק - מניות All Cap
צמוד מט״ח17.57
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות76.31
חשיפה למניות חו"ל25.43
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.95
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2022

החשיפה למניות צמיחה לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תהיה חשופה לניירות ערך שאינם עומדים בסתירה למטרה של מניות צמיחה בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ו/או תושקע בנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: מזומנים, פקדונות לזמן קצוב, נכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין ואופציות על שער המטבע. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי שווי שוק
סיווג משנימניות All Cap
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

Labels

תוכן שיווקי