קסם אקטיב (4D) מניות בלוקצ יין

שער232.56
% שינוי‎-3.27
נכון ל:15.02.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5136783

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה232.56
מחיר פדיון232.56
שינוי ב-%‎-3.27
מועד עדכון אחרון15/02/2024
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה15/02/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל
צמוד מט״ח97.34
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל94.21
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.75
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 23/02/2023

שיעור החשיפה בקרן למניות בלוקצ'יין, ו/או למניות הכלולות במדד Nasdaq EQM-Emerita או/ו במדד Indxx Blockchain Index או/ו המדד Blockchain Economy Index Index Global 50 BLOK Blockchain, לא יפחת מ-75%. מניות בלוקצ'יין – מניות הנסחרות בארץ ובחול שמתקיים בהן תנאי אחד לפחות מהתנאים הבאים: א. להערכת מנהל הקרן, על בסיס מידע המוצג במערכת הפצת מידע, עיקר עיסוקם של התאגידים אשר הנפיקו אותן הוא בתחום הבלוקצ'יין, כהגדרת תחום זה להלן. ב. להערכת מנהל הקרן, על בסיס מידע המוצג במערכת הפצת מידע, התאגידים אשר הנפיקו אותן משקיעים ו/או שותפים בתאגידים שעיקר עיסוקם כאמור בסעיף קטן א' לעיל. תחום הבלוקצ'יין – תחום שעניינו, בין היתר, מעקב, רישום והעברת ערך באופן מאובטח באמצעות שרשרת בלוקים מוצפנת, ללא צורך בצד שלישי מנהל, ולרבות תחומים שמשלבים טכנולוגיה כאמור שעניינם, בין היתר, מתן פתרונות חומרה מתאימים לדרישותיה, בנייה ותחזוקה של טכנולוגיה כאמור, מחקר, פיתוח או יישום שלה ו/או, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תחומים שעניינם, בין היתר, יישומים לטכנולוגיה כאמור לרבות בקשר עם נתוני עסקאות ונתונים בדבר מטבעות קריפטוגרפיים ואישור עסקאות אלה. מכשירי מדדים – ETF ו/או קרנות סל ו/או פעילות בנגזרים. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות בלוקצ'יין לא יעלה על 25%, ובלבד שהקרן לא תהיה חשופה למטבעות דיגיטליים באופן ישיר ו/או באמצעות פעילות בנגזרים על מטבעות. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בחול לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בחול לא יפחת מ-75%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ולאגח חברות נטולות זיקה לישראל, בערכו המוחלט, בתוספת שיעור החשיפה למעט אם הן בדירוג AAil בקרן לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי לא יעלה על 45%, ובלבד ש-: א. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. ב. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

Labels

תוכן שיווקי